kazaliste_puni_notaboja.png
Kazalište O nama

Kazalište

Kazali?te "Ivan Goran Kova?i?" djeluje u sastavu istoimenog kulturno-umjetni?kog dru?tva od 1948. To je najstarija sekcija Dru?tva, a nastavila je tradiciju djelovanja studenata Sveu?ili?ta u Zagrebu na podru?ju dramske umjetnosti. U tom se kazali?tu okupljaju mladi ljudi sa stvarnim razumijevanjem, interesom i ljubavlju prema kazali?tu ?ele?i prakti?ki i teorijski provjeriti i upotpuniti svoje znanje.
Najve?e su kvalitete ansambla polet, svje?ina i neprestana ?elja za istra?ivanjem i nala?enjem novih putova. Kazali?te je, u tijeku svoga sada ve? vi?e od 55-godi?njeg postojanja, gotovo svake godine dalo najmanje jednu predstavu poku?avaju?i pojedine poznate ili manje poznate tekstove dati na novi na?in. Svojim djelovanjem steklo je mnoga priznanja u biv?oj dr?avi i izvan njenih granica - na raznim gostovanjima.

Devedesetih godina Kazali?te je za?ivjelo novim ?ivotom. Formirana je grupa glumaca i suradnika koji ve? nekoliko godina zaredom rade zajedno. Autorica Tanja Radovi? okupila je glumce koji su odli?no interpretirali njezine dramske tekstove. Predstave su gostovale u Sloveniji, Splitu, Dubrovniku, Bosni i Hercegovini. 1999. predstava "Iznajmljivanje vremena" progla?ena je najboljom predstavom u cjelini na 39.Festivalu hrvatskih kazali?nih amatera.

2001. Kazali?te se udaljuje od dramskog teksta te u potrazi za svje?inom i novim scenskim izri?ajem kre?e u pravcu eksperimentiranja i istra?ivanja novih teatarskih formi. Eksperimentira sa fizi?kim teatrom, zvukom, teatrom sjena, ali s nagla?enim gluma?kim pristupom ("Ubojice ili pri?a o nama", "Zapaljena glava", "Sredi?te kruga"). Nastoji se multimedijalno??u scene u interakciji s glumcem kreirati novi do?ivljaj za publiku, ?to bolje joj prenijeti sva emocionalna stanja, unutra?nju pri?u glumaca i cjelokupnu poruku. Svojom fizi?kom spremno??u i izra?enim pokretom, glumci su pokazali da su jednako dobri u domeni fizi?kog kao i govornog teatra. Njihov rad karakterizira se kao "new age theatre".
Zna?ajna je predstava "Ubojice ili pri?a o nama", koja je do sada najizvo?enija predstava Kazali?ta. Ostvarila je mnogobrojna gostovanja: u Rovinju, Hrvatskoj Kostajnici te na me?unarodnim festivalima u Zagrebu, Splitu, Zadru, Austriji, Bosni i Hercegovini, Ma?arskoj, Ju?noj Koreji, Tunisu i Iranu.

Kazali?te se posebno ponosi talentom, energijom i inspirativno??u svojih glumaca koji u pojedinim predstvama promijene i odigraju i po nekoliko razli?itih karaktera ("Iznajmljivanje vremena", "Zarobljeni u crte?u", "Zapaljena glava", "Vadisrce"). Jaka gluma?ka postava za svoje je izvedbe dobila brojne pohvale kazali?nih kriti?ara i publike.

Zna?ajan uspjeh grupe je snimanje radio-drame"Zarobljeni u crte?u", za Dramski program Hrvatskog radija, ?to je sigurno veliki korak u ru?enju predrasuda o "amaterskim" glumcima.

Kazali?te nema svoju scenu te prvi dodir s njom nastaje na dan izvo?enja predstave. Iz tog razloga orijentirano je na gostovanja i sudjelovanja na festivalima, jer to je za sada jedini na?in da se predstave ne ugase nakon nekoliko izvedbi.

Cilj ansambla je i dalje promicati svoj rad u Hrvatskoj kao i izvan njenih granica, sudjelovati na internacionalnim festivalima i razmjenjivati iskustva s ostalim sudionicima i ljubiteljima eksperimentalnog i alternativnog teatra