muski_puni_notaboja.png

Muški vokalni ansambl

Mu?ki vokalni ansambl ?Ivan Goran Kova?i?? osnovan je 1956. kao ogranak Akademskog zbora SKUD-a ?I. G. Kova?i??. U to vrijeme djeluje kao oktet, a kasnije kao vokalno-instrumentalni sastav. Godine 1964. formalno se osamostalio te kao samostalna sekcija dru?tva djeluje i danas. Oktet je osnovao i u po?etku vodio Du?ko Pra?elj. Nakon Pra?elja ansambl su vodili Adalbert Markovi?, Vinko Glasnovi?, Zdravko Vitkovi?, Ivo Androja, Dinko Fio, Vladimir Babu?, Marijan Krajna, Bo?idar Galli i Josip Nalis, a od 2007. ga vodi Ozren Bogdanovi?.

U vi?e od pedeset godina svog djelovanja Ansambl je stalno nadopunjavao svoj repertoar pa ga je ubrzo pro?irio obradama narodnih, starogradskih, crna?kih duhovnih pjesmama i kra?im djelima klasi?ne glazbe. Ansambl redovito nastupa na smotrama, natjecanjima i koncertima diljem Hrvatske, a hrvatsku glazbenu ba?tinu uspje?no je predstavio i na gostovanjima u inozemstvu: Norve?ka, Njema?ka, Nizozemska, Engleska, Francuska, Austrija, ?vicarska, Ma?arska, Italija i Kanada. Tijekom svog djelovanja snimio je vi?e audio zapisa te programa za radio i televizijske emisije.
U povodu 50. obljetnice djelovanja snimo je nosa? zvuka "50".
U 2008. - godini obilje?avanja 60. obljetnice Dru?tva posti?e zapa?ene koncerte i nastupe, od kojih se posebno isti?e 1. nagrada u svim kategorijama na Me?unarodnom natjecanju mu?kih komornih zborova u Petrinji (nagrada Hrvatskog dru?tva skladatelja i Hrvatske udruge zborovo?a).