folklorni-anasambl.png

Folklorni ansambl

Folklorni ansambl ''Ivan Goran Kova?i?'' osnovan je 1948. godine kao jedna od prvih sekcija istoimenog Studentskog kulturno umjetni?kog dru?tva, a pod okriljem Sveu?ili?ta u Zagrebu. Ansambl djeluje s ciljem o?uvanja bogatstva kulturne raznolikosti hrvatske pu?ke i gradske tradicije. Generacije ''Goranovaca'' su postepeno afirmirale vlastiti identitet u ?irokom polju hrvatske kulture, paralelno odr?avaju?i ljubav prema svirci (tambure i tradicijski instrumenti), plesu i pjesmi kao i no?njama na?ih starih.

Identitet Ansambla kroz ove godine srastao je s identitetom Zagreba, posebice zagreba?ke Opatovine, a ve? 60 godina ''Goranovci'' su nezaobilazni akteri zagreba?kih urbanih legendi ali i stvarnih doga?aja, a gotovo je nezamislivo da jedan zagrep?anin ne zna za ''Goranovce s Opatovine''.

Vjeran po?tivanju narodne svirke, pjesme i plesa, ve? od prvih dana postojanja Ansambl je polako stvarao cjelovit opus koreografiranih hrvatskih plesova koji je plod rada istra?iva?a folklorne tradicije diljem Hrvatske. Tako danas ansambl izvodi folklorne plesove i pjesme:

Zagorja, Prigorja, Posavine, Moslavine, Me?imurja, Podravine, Turopolja, Slavonije, Baranje, Istre, Like, otoka Krka, Dalmacije (Split, otok Kor?ula, Dubrovnik), Dalmatinske Zagore, ba?kih Hrvata ? Bunjevaca, Hrvata iz ma?arske podravine te gradi??anskih Hrvata.

Ansambl je sa svojim repertoarom sudjelovao na brojnim smotrama folklora u Hrvatskoj, a predstavio se Hrvatima i strancima u ve?ini zemalja Europe, zatim u SAD-u, Kanadi, Kini, Brazilu, Venezueli, Peruu, Meksiku, Novom Zelandu, Australiji i Izraelu.

Veliko bogatstvo ansambla, kojim se naro?ito ponosimo, predstavlja i 520 kompleta narodnih no?nji iz cijele Hrvatske, djelom originalnih a djelom rekonstruiranih, od kojih se neke procjenjuju kao muzejska vrijednost. Ovaj bogati fond plod je, ponovno, dugogodi?njeg rada na?ih istra?iva?a na terenu, gdje su bri?ljivo birani i otkupljivani dijelovi no?nji, a koje su potom generacije Goranovaca ?uvale, odr?avale i obnavljale.

Danas ansambl djeluje pod vodstvom vrsnih folklornih stru?njaka, a broji oko 80 ?lanova ? plesa?a, pjeva?a, tambura?a ? ve?inom studenata iz cijele Hrvatske. Jedan je od rijetkih ansambala koji ima i ''veteransku'' sekciju, koja okuplja svoje stare ?lanove. Uistinu mo?emo re?i da je ovaj Ansambl jedan od najkvalitetnijih ansambala te vrste u Hrvatskoj. Izvrsnost Ansambla potvr?uju i brojna nacionalna i me?unarodna priznanja i nagrade, iako Goranovcima najve?e priznanje i radost predstavljaju prilike u kojima mogu pokazati publici svoje plesno i pjeva?ko umije?e.

Za svoj rad Ansambl je osvojio mnogobrojna priznanja u zemlji i inozemstvu. Izdvajamo samo ona ostvarena u 2008. - godini obilje?avanja 60. obljetnice djelovana Dru?tva: SREBRNA PLAKETA na natjecanju pjeva?kih zborova Zagreba i POSEBNA REKTOROVA NAGRADA za dvostruki nosa? zvuka. Isti je nosa? zvuka nominiran za nagradu Porin (2008.) u kategoriji za najbolji album folklorne glazbe.
Nosa? zvuka marijanskih hodo?asni?kih pjesama ?O, mila Majko nebeska? nominiran je za nagradu Porin (2010.) u kategoriji za najbolji album duhovne glazbe, a pjesma ?O Marijo, bolne du?e likarjo? iz istog albuma u kategoriji za najbolju folklornu izvedbu. Ove je godine tako?er osvojena SREBRNA PLAKETA na natjecanju pjeva?kih zborova grada Zagreba. Tambura?i orkestar se mo?e pohvaliti 1. mjestom na Me?unarodnom festivalu tambura?e glazbe odr?anom ove godine u Dugom Selu.
U 2011. godini Ansambl je prilikom sudjelovanja na natjecanju hrvatske vokalne tradicijske glazbe na Festivalu pjeva?kih zborova u Zagrebu osvojio ZLATNU PLAKETU. Tako?er je osvojena ZLATNA NAGRADA u kategoriji Folklornih zborova na 4. Glazbenim sve?anostima "Lipanjski zvuci" u Petrinji.
U 2012. tambura?ki orkestar predstavljao je Hrvatsku na projektu "Licitarsko srce" u sklopu kojega je Narodno sveu?ili?te Dubrava darovalo glasovitom Muzeju muzi?kih instrumenata ?est tambura u obliku licitarskog srca. Pripremljen je i izveden niz koncerata hrvatskih tradicijskih bo?i?nih napjeva "Oj Betleme, Betleme". 
U 2013. Ansambl je osvojio 1. MJESTO na natjecanju zborova, KUD-ova i klapa u organizaciji Narodnog sveu?ili?ta Sesvete. Na 2. natjecanju hrvatske tradicijske vokalne glazbe u Zagrebu Ansambl je osvojio ZLATNU PLAKETU u kategoriji Folklornih zborova i ansambala.
Ansambl je sudjelovao u nizu kazali?nih predstava glazbene igre ''?erdan'' Jakova Gotovca u suradnji s Gradskim kazali?tem Komedija. 

Od 2003. godine u okviru ansambla aktivno djeluje i skupina ?veterana? koja okuplja ?etrdesetak biv?ih ?lanova. Probe odr?avaju jedanput tjedno. Plan je grupe da tijekom godine nastupi na samostalnim koncertima Ansambla s jednom do dvije koreografije te na smotri zagreba?kih folklornih amatera. 

Pratite nas i na facebooku.


Vodstvo Ansambla: 

Danijel Vukobrat, predsjednik Ansambla

Dubravko Radi?, umjetni?ki voditelj
Tomislav Habulin, voditelj pjevanja
Mario Ple?e, voditelj tambura?kog orkestra

Aj?a Ru?dija, voditeljica skupine "veterana" 

Irena Laci?, voditeljica dje?je skupine

Anita Hu?ek, garderobijer

Branko Kova?evi?, korepetiror