akademski_puni_notaboja.png

Akademski zbor

IGK-Dubrovnik1

Akademski zbor ''Ivan Goran Kova?i?'' utemeljen je 1948. godine. Zbor su vodili ugledni hrvatski glazbenici Mladen Jagu?t, Du?ko Pra?elj, Lovro ?upanovi?, Adalbert Markovi?, Dinko Fio, Vladimir Kranj?evi? i Sa?a Britvi?, a od po?etka 2003. godine umjetni?ki je voditelj Luka Vuk?i?.

Zbor je nastupao pod ravnanjem najve?ih doma?ih i svjetskih dirigenata. Me?u njima su Lovro pl. Mata?i?, Milan Horvat, Pavle De?palj, Nik?a Bareza, Vjekoslav ?utej, Ivo Lipanovi?, Zubin Mehta, Sir Yehudi Menuhin, Krzysztof Penderecki, Lorin Maazel, Uro? Lajovic, Gerd Albrecht, Kazushi Ono, Alun Francis, Patrick Fournillier, Hans Graf, Kurt Masur, Pinchas Steinberg, Gustav Kuhn, Dmitrij Kitajenko, Yakov Kreizberg, Valerij Gergijev i Sir Neville Marriner.

Zbor je ostvario mnogobrojna inozemna gostovanja u SAD-u, Kini, Koreji, Velikoj Britaniji, Portugalu, Francuskoj, Njema?koj, Austriji, Nizozemskoj, Italiji, Ma?arskoj, Meksiku, Slova?koj, Makedoniji, Sloveniji te Bosni i Hercegovini, a nastupao je na me?unarodnim festivalima Maggio Musicale Fiorentino, Settembre musica u Torinu, Flaneries musicales u Reimsu, Be?kim sve?anim tjednima, XXI. Festivalu francuske glazbe u La Chaise Dieuu, Festivalu Ljubljana, Vara?dinskim baroknim ve?erima, Dubrova?kim ljetnim igrama i Pulskom ljetu.

Me?u uglednim su orkestrima s kojima je Zbor nastupao Be?ki simfoni?ari, Moskovska dr?avna filharmonija, Orkestar gradskog kazali?ta u Firenzi, Orkestar Nacionalne opere u Monte Carlu, Litvanski nacionalni simfonijski orkestar, Simfonijski orkestar Bari, Orkestar glazbene mlade?i Njema?ke, Slovenska filharmonija, Sarajevska filharmonija te Simfonijski puha?ki orkestar HV.

Zbor kontinuirano sura?uje sa Zagreba?kom filharmonijom, Simfonijskim orkestrom HRT-a i Hrvatskim baroknim ansamblom.

Visoki interpretativni dosezi Akademskog zbora ''Ivan Goran Kova?i?'' potvr?eni su brojnim nagradama i priznanjima me?u kojima izdvajamo Rektorovu nagradu Sveu?ili?ta u Zagrebu, Nagradu grada Zagreba i Nagradu ''Vladimir Nazor''.

Upravu zbora ?ine:

Bojan Bari?i?, predsjednik zbora
Antonella Glavi?, Mislav Mitrovi?, Ines ?itum i Marin Vuk?i? - ?lanovi Upravnog odbora

Dirigentu Luki Vuk?i?u u radu poma?u asistent Veton Marevci te vokalni pedagozi Aleksandra ?orluka i Vitomir Marof.

Voditelj zborskog arhiva je Ante ?ivkovi?.