Međunarodni folklor

Rekreativna grupa za me?unarodni folklor SKUD 'I.G:Kova?i?'

Sve je po?elo 12. listopada 1981. kada je prof. dr. Nenad Bi?ani? organizirao prvi te?aj me?unarodnog folklora ?to ga je vodio g. Francis Feybli iz ?vicarske. U dvadesepet godina djelovanja dru?tvo sustavno oboga?uje i nadopunjuje svoj fond plesova tako da se danas ple?e preko 200 plesova sa raznih strana svijeta, ?to obuhva?a parovne plesove, 'miksere', kola, te razne kombinacije parovnih plesova (trojke, ?etvorke, osmice i sl.).

Francis nas je godinama podu?avao plesove iz raznih zemalja svijeta. Od drugih poznatih svjetskih u?itelja, tu je Yves Moreau iz Kanade, te Linda Tsardakas & Klaus Grimm iz Njema?ke. Zadnjih godina uveden je redovan godi?nji te?aj sa Lindom&Klausom, a izbor plesova je prema dogovoru. Nakon Nenada Bi?ani?a dru?tvo su vodili Ivica D?eba, Sonja Markovi?, Dunja Geri?, Emil Bala?i?, Nenad Guszak, Gordana Poto?nik, Jasna ?oljan-Barbi?, a danas ga vodi Rajka Veverka.

Dru?tvo redovito nastupa na godi?njoj smotri amaterskih dru?tava, za Dan starijih osoba i povremeno gostuje na manifestacijama nacionalnih manjina grada Zagreba.

Probe se odr?avaju u prostorijama SKUD?a ?Ivan Goran Kova?i??, Opatovina 11 i to:

ponedjeljak: 18:30-20:00
?etvrtak: 18:00-20:00