folklorni-anasambl.png
Folklorni ansambl Umjetni?ki voditelj

Umjetni?ki voditelji

1E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Dubravko Radi? (?ibenik, 1961.), ing. elektrotehnike, profesionalni plesa?-pjeva? Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske ?Lado?, umjetni?ki voditelj, vanjski suradnik i koreograf amaterskih folklornih ansambala, pjeva? vokalnog ansambla, voditelj plesnih folklornih radionica u Hrvatskoj i inozemstvu, organizator, glazbeni i izvr?ni producent.

Folklorom se po?eo baviti 1975. godine kada postaje ?lanom KUD-a ?Kre?o Raki?? u novozagreba?kom naselju Trnsko.
1979. godine postaje ?lanom Folklornog ansambla SKUD-a ?Ivan Goran Kova?i?? koji tada vodi gospodin Milorad Braco Todi? i njegov je ?lan do 1983. godine. Upravo kao ?Goranovac? osvje??uje i shva?a koliko se bogatstvo krije u na?oj narodnoj tradiciji i otkriva poziv da svoj profesionalni put usmjeri bavljenju folklornom ba?tinom.
Iste godine pola?e audiciju pri Ansamblu narodnih plesova i pjesama Hrvatske ?Lado? i otada je njegov stalni djelatnik. Od samog po?etka ciljano, svjesno, savjesno i uporno utire put svom dugogodi?njem neformalnom i informalnom obrazovanju, samoorganiziranom obliku u?enja i stjecanju novih znanja putem refleksije ste?enih iskustava kako bi dr?ao korak s aktualnim znanjima u struci i iste neprekidno a?urira.

Na svom dugom i ?asnom profesionalnom putu, tijekom 40- godi?njeg rada provedenog i posve?enog folklornoj umjetnosti, profesionalno je stasao sura?uju?i i u?e?i od istaknutih i priznatih vrhunskih solista, najve?ih plesa?a i koreografa, folklornih i glazbenih pedagoga, umjetnika i autoriteta: Zvonimira Ljevakovi?a, dr. Ivana Ivan?ana, Branka ?egovi?a, Miroslava ?ili?a, Vlade ?o?a, Milorada Todi?a, Ivana Ivan?ana ml., Vida Bagura, Ivice Ivankovi?a, Gorana Oreba, Aj?e Ru?dije, Zvonka Relji?a, Dinka Bogdani?a, Ivana ?ulca, Mire Tunukovi?, Mojmira Golemca, Dinka Fia, Ljube Stipi?i?a, An?ele i Bo?e Poto?nika, Ladarica, Marijana Makara, Tomislava Uhlika, Bojana Pogrmilovi?a, Branka Starca, Jo?ka ?alete, Branka Ivankovi?a, Emila Cossetta, Dra?ena Kurilov?ana, Tomislava Habulina, ?to mu je omogu?ilo da se u svojoj ?ivotnoj i radnoj sredini potvrdi kao osoba sna?ne umjetni?ke individualnosti.

2001. stje?e status solista, a 2002. prvaka Ansambla Lado.

Od 2007. do 2016. godine plesni je voditelj u Ansamblu Lado. Tijekom tog vremena vodio je vi?e ciklusa plesnih radionica na stru?nim skupovima odgajatelja,nastavnika i profesora u osnovnim i srednjim ?kolama u organizaciji Lada i suorganizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje u Hrvatskoj te plesnih folklornih radionica za voditelje folklornih grupa i plesa?e u Sjevernoj Americi, Japanu (2006. ? bilo je nazo?no 500 voditelja japanskih folklornih grupa i 2014. ? nazo?no 375 japanskih plesa?a i plesa?ica), Hong Kongu (radionice za djecu i roditlelje).

Tijekom svog profesionalnog rasta sve ga vi?e zaokuplja folklorni amaterizam i istra?ivanje hrvatske folklorne ba?tine osje?aju?i u njoj i nacionalni identitet i hrvatsko kulturno bogatstvo te se i sam po?inje baviti pedago?kim radom kao plesni voditelj i vanjski suradnik te koreograf nekoliko amaterskih folklornih ansambala: KUD-a Vukovina, KUD-a ?Du?ec? iz Mraclina, KUD Jedinstvo iz Splita, FA ??iljakovina? (od 2004.), Folklorni ansambl Hrvata u Karlsruheu.

Umjetni?ki je voditelj Folklornog ansambla SKUD-a Ivan Goran Kova?i? od 1. rujna 2005.

Pod umjetni?kim vodstvom Dubravka Radi?a, za svoj je rad Ansambl osvojio mnogobrojna priznanja u zemlji i inozemstvu: SREBRNU PLAKETU na natjecanju pjeva?kih zborova Zagreba i POSEBNU REKTOROVU NAGRADU za dvostruki nosa? zvuka. Isti je nosa? zvuka nominiran za nagradu Porin (2008.) u kategoriji za najbolji album folklorne glazbe.
Nosa? zvuka marijanskih hodo?asni?kih pjesama ?O, mila Majko nebeska? nominiran je za nagradu Porin (2010.) u kategoriji za najbolji album duhovne glazbe, a pjesma ?O Marijo, bolne du?e likarjo? iz istog albuma u kategoriji za najbolju folklornu izvedbu, a izvr?ni producent spomenutih nosa?a zvuka je bio sam umjetni?ki voditelj Dubravko Radi?. Iste je godine tako?er osvojena SREBRNA PLAKETA na natjecanju pjeva?kih zborova grada Zagreba. Tambura?ki je orkestar osvojio 1. mjesto na Me?unarodnom festivalu tambura?e glazbe odr?anom te godine u Dugom Selu.

2011. godine Ansambl je prilikom sudjelovanja na natjecanju hrvatske vokalne tradicijske glazbe na Festivalu pjeva?kih zborova u Zagrebu osvojio ZLATNU PLAKETU. Tako?er je osvojena ZLATNA NAGRADA u kategoriji Folklornih zborova na 4. Glazbenim sve?anostima "Lipanjski zvuci" u Petrinji. Pripremljen je i izveden niz koncerata hrvatskih tradicijskih bo?i?nih napjeva "Oj Betleme, Betleme".

2013. Ansambl je osvojio 1. MJESTO na natjecanju zborova, KUD-ova i klapa u organizaciji Narodnog sveu?ili?ta Sesvete. Na 2. natjecanju hrvatske tradicijske vokalne glazbe u Zagrebu Ansambl je osvojio ZLATNU PLAKETU u kategoriji Folklornih zborova i ansambala.

Ansambl je sudjelovao u nizu kazali?nih predstava glazbene igre ''?erdan'' Jakova Gotovca u suradnji s Gradskim kazali?tem Komedija.

2E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .hr

Ro?en 1960. u Novoj Gradi?ki. Folklornom glazbom se bavi od 1978. godine, isprva kao svira? i ?lan zagreba?kih folklornih ansambala Markovac i Ivan Goran Kova?i?.
Od 1982. godine anga?iran je kao voditelj orkestra. Za voditelja Tambura?kog orkestra ?Ivan Goran Kova?i?? anga?iran je u sezoni 1988/89, a od 1992. godine do danas vodi ga neprekidno. Od 2001. godine bavi se isklju?ivo voditeljskim poslom.
Karakterizira ga ?injenica da prete?no sam obra?uje, raspisuje i prilago?ava glazbu za svaki sastav ili orkestar s kojim radi. Razlog tome su znatne oscilacije u mogu?nostima, kvaliteti i dosezima koje se pojavljuju kod svira?a amatera. Na takav na?in poku?ava dobiti maksimum od orkestra, koriste?i optimalno resurse s kojima raspola?e.
Kao aran?er i obra?iva? folklorne glazbe sura?ivao je s raznim ansamblima, sastavima i grupama u Hrvatskoj i inozemstvu.

habulinE - mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ?

Ro?en 1979. u Zagrebu, odgojitelj, pjeva?, glazbeni pedagog, glazbeni producent i dirigent.?

Diplomirao pred?kolski odgoj na U?iteljskom fakultetu u Zagrebu i solo pjevanje na Muzi?koj akademiji Sveu?ili?ta u Zagrebu, apsolvent glazbene pedagogije na Muzi?koj akademiji Sveu?ili?ta u Zagrebu.?

Interes za tradicijsku kulturu pokazuje ve? u najranijoj mladosti kao ?lan dje?je folklorne skupine KUD-a "Koledo" iz Zagreba, a od 2000. godine ozbiljno pristupa prou?avanju i pedago?kom radu na vokalnom izri?aju hrvatske tradicijske glazbe.?

Kao vokalni pedagog sura?uje s brojnim ansamblima u okolici Zagreba i ?ire (KUD "Preporod" - Dugo Selo, FIS "Remete" - Remete, KUD "A ugust Cesarec" - Brckovljani, FA "?iljakovina" - ?iljakovina, KUD "Janu?evec" - Prigorje Brdove?ko...), jednako tako je i do 2014. godine vokalni pedagog FA "Sesvetska Sela". Kao orgulja? i voditelj crkvenih pu?kih zborova djelovao je u ?upi Predragocjene Krvi Kristove u Kozari boku (1992. - 1993.) i Uznesenja B. D. Marije u Resniku (1999. - 2011.). Od 2011. obna?a du?nost titularnog orgulja?a u zagreba?kim Remetama.?

Svoju svestranost u prezentiranju tradicijske kulture ostvaruje kao autor i koautor mnogih folklornih programa od kojih valja izdvojiti: ciklus koncerata marijanskih hodo?asni?kih pjesama pod nazivom "O mila majko nebeska" u izvo?enju FA SKUD-a "Ivan Goran Kova?i?", koji je zabilje?en na istoimenom nosa?u zvuka, tu je i projekt "Oj Savice, tija vodo ladna" kojim se obuhva?a folklorna tradicija stanovnika porje?ja Save, zatim sljede "Sva lica razli?itosti", koncert folklornih tradicija nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj realiziranih u suradnji s Posudionicom i radionicom narodnih no?nji iz Zagreba i niz drugih priojekata. Glazbeni je producent nosa?a zvuka "O predobri Bo?e" sakralnih napjeva sela Posavski Bregi pokraj Ivani? Grada realiziranog u suradnji sa ?lanicama KUD-a "Ogranak Selja?ke sloge Posavski Bregi", te koncertni program "Kajkavski korizmeni kipec" u okviru programa Pasionske ba?tine i dr.?

Kao vokalni pedagog sa svojim ansamblima osvaja uglavnom prve i visoke druge nagrade na razli?itim natjecanjima i smotrama. ?lan je stru?nog povjerenstva za folklorni amaterizam pri Hrvatskom saboru kulture.

Božićni koncert u Katedrali Zagrebačka KatedralaSubota 06.01.2018. u 19 sati
5. Humana akcija ''DALMATINO UVESELJAVA DJECU!'' Dječja bolnica SREBRNJAK - ZagrebUtorak 19.12.2017. u 13 satiSudjeluju: Elsa, Dječje kazalište Smješko, Škola za Balet i Ritmiku, Igraonica Sportić i Muški vokalni ansambl ''Ivan Goran Kovači...
Narodil nam se kralj nebeski Koncerti Dječjeg folklornog ansambla Dom kulture, Hrvatska KostajnicaSubota, 9.12.2017. u 18 sati KUC Travno, ZagrebSrijeda, 20.12.2017. u 20 satiCijena ulaznice 25kn
Advent u Zagrebu Paljenje Prve adventske svijeće Trg bana Josipa Jelačića, kod MaduševcaSubota, 2.12.2017. u 17 satiNastup Folklornog ansambla
2. festival adventskih i božičnih pjesama u Zagrebu Svečano otvorenje festivalaPetak, 1.12.2017. u 19 satiMuzej za umjetnost i obrt Nastup Folklornog ansambla Više o festivalu i rasporedu možete pogledati ovdje.
Izložba karikatura na FSB-u Fakultet strojarstva i brodogradnje14. studenog 2017. u 18 sati Nastup Muškog vokalnog ansambla i Folklornog ansambla povod otvorenja izložbe Karikatura prigodom Dana fakulteta
Gostovanje na Korčuli Trg svete Justine, 23.09.2017., 20.00 sati
41. Susreti zagrebackih glazbenih amatera 41. Susreti zagrebackih glazbenih amatera Centar za kulturu Precko, 03.06.2017.